Springe direkt zu Inhalt

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νεοελληνικές Σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

Deutsch - Ελληνικά - English

Περιγραφή του προγράμματος και στόχοι

Το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, που είναι ερευνητικά προσανατολισμένο, εμβαθύνει και διευρύνει τις ήδη αποκτηθείσες βασικές επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και Νεοελληνικού πολιτισμού που προσφέρουν οι Προπτυχιακες Νεοελληνικές Σπουδές. Το Μεταπτυχιακό Δίπλώμα Ειδίκευσης στις Νεοελληνικές Σπουδές μεταδίδει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και μια γλωσσολογική διεύρυνση των νεοελληνικών. Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι επιπλέον η απόκτηση μιας ευρείας επιστημονικής-μεθοδολογικής και ερευνητικά προσανατολισμένης επάρκειας, κυρίως της ικανότητας για αυτόνομη, επιστημονική κριτική ανάλυση κειμένων και πολιτισμικών φαινομένων και αντίστοιχη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Γι΄αυτό το λόγο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καταρτίζονται με ικανότητες ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ των φύλων σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά, επιστημονικά και πολιτισμικά πλαίσια.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αποκτούν εμπεριστατωμένες, ολοκληρωμένες και επιστημονικώς θεμελιώδεις γνώσεις στις σπουδές του Νέου Ελληνισμού, όπως και του εκάστοτε ιστορικού και κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια διευρυμένη γνώση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της γλώσσας. Η διασύνδεση με άλλες πνευματικές επιστήμες παράγεται μέσω της κατάρτισης μεθόδων, οι οποίες είναι τυπικές και καρποφόρες για διεπιστημονικές πρακτικές. Εδώ ανήκει και η συσχέτιση θεωριών και μοντέλων της επιστήμης της λογοτεχνίας και των ιστορικών σπουδών.

News

Προϋποθέσεις εγγραφής

Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα:

(1) Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η κατοχή πτυχίου Bachelor του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου ή συναφούς γερμανικού ή ισότιμου ξένου πανεπιστημιακού τίτλου, που ανταποκρίνεται στη διάρθρωση και το περιεχόμενο σπουδών του πτυχίου Bachelor Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποψήφιες και υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου Βachelor άλλης ειδίκευσης, αλλά είναι σε θέση να προσκομίσουν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας ή ιστορίας που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος (ΕCTS).

(2) Απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (επίπεδο δεκτικότητας) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

(3) Υποψήφιες και υποψήφιοι που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα και απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η ελληνική οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποίηση κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας.

Termine

Διάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η διάρθρωση και η διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών και Εξετάσεων (Studien- und Prüfungsordnung) της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου. Ο Κανονισμός περιέχει αναλυτική περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται σε κάθε διδακτική ενότητα (Modul), ορίζοντας συγχρόνως τoυς διδακτικούς σκοπούς και τους τρόπους αξιολόγησης κάθε ενότητας. Στον Κανονισμό αναγράφονται επίσης οι πιστωτικές μονάδες (LP) που αντιστοιχούν σε κάθε διδακτική ενότητα, καθώς και ο κατ’ εκτίμηση απαιτούμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος πρέπει να συγκεντρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στις απαραίτητες ώρες εργασίας που χρειάζονται για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στην προετοιμασία των μαθημάτων και τις εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο, ανάλογα με την ημερομηνία της εγγραφής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προβλέπει 8 διδακτικές ενότητες, από τις οποίες οι ενότητες 1, 2, 4, 7 και 8 (που αντιστοιχούν σε 60 συνολικά πιστωτικές μονάδες) είναι υποχρεωτικές:

 1. Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία του Νέου Ελληνισμού
 2. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας
 3. Ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας και γλωσσολογία
 4. Λογοτεχνική ανάλυση, εκδοτικά ζητήματα, πολιτισμικές μεταφορές - Επισκόπηση βασικών εννοιών
 5. Λογοτεχνική ανάλυση, εκδοτικά ζητήματα, πολιτισμικές μεταφορές - Εξειδικευμένα σεμινάρια (Summer School)
 6. Γλώσσα και ύφος λογοτεχνικών και γραμματολογικών κειμένων
 7. Προοπτικές της έρευνας στις σπουδές του Νέου Ελληνισμού
 8. Ερευνητική μεθοδολογία και σπουδές του Νέου Ελληνισμού

Οι ενότητες 1 (15 LP) και 2 (10 LP) καταρτίζουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με εξειδικευμένη κατανόηση για κεντρικές ερωτήσεις και θέματα της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Η ενότητα 4 (15 LP) προσφέρει μια ειδίκευση στην ανάλυση κειμένων (λογοτεχνική ερμηνεία και close reading), σε εκδοτικά ζητήματα και στη μελέτη των πολιτισμικών μεταφορών. Τα σεμινάρια αυτής της ενότητας προσφέρονται σε συνεργασία με τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων του Μονάχου και του Αμβούργου και διεξάγονται με τρόπο ψηφιακό. Οι ενότητες 7 (15 LP) και 8 (5 LP) ασχολούνται με τρέχουσες επιστημονικές συζητήσεις και εξελίξεις στο πεδίο των Νεοελληνικών Σπουδών και ευαισθητοποιούν για ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας.

Για να συγκεντρώσουν τις 35 επιπλέον πιστωτικές μονάδες, οι οποίες χρειάζονται για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να επιλέξουν διδακτικές ενότητες από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών (έως 35 συνολικά πιστωτικές μονάδες) και από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ιστορικών ή φιλολογικών σπουδών του Πανεπιστημίου (έως 25 συνολικά πιστωτικές μονάδες).

Η ενότητα 3 (10 LP) προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και προσεγγίζει θέματα γλωσσολογίας από τη σκοπιά των λογοτεχνικών σπουδών. Η ενότητα 5 (15 LP) προσφέρεται σε συνεργασία με τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων του Μονάχου και του Αμβούργου και διεξάγεται ως θερινό πρόγραμμα εξειδικευμένων σεμιναρίων (Summer School). Η ενότητα 6 (10 LP) προωθεί την μεταφραστική ικανότητα και προσφέρει θεωρητικές γνώσεις των μεταφραστικών ζητημάτων.

Στη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου σπουδών προβλέπονται η συγγραφή της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και η συμμετοχή σ' ένα ερευνητικό Colloquium. Με τη συγγραφή της Διπλωματικής (σε ελληνική, αγγλική ή γερμανική γλώσσα, 22.000 περίπου λέξεις) ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να πραγματευθεί αυτοδύναμα και σε προχωρημένο επιστημονικό επίπεδο ζητήματα που ανήκουν στη θεματική των Νεοελληνικών Σπουδών. Η γνώση της μεθοδολογίας, η κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας και η αυτοδύναμη τεκμηρίωση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων αποτελούν τα βασικά αξιολογικά κριτήρια της ολοκληρωμένης Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Στους φοιτητές/φοιτήτριες συνίσταται ένα διάστημα σπουδών στο εξωτερικό, κατά το οποίο οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, δίνοντας στο τέλος εξετάσεις, διδακτικά αντικείμενα που μπορεί να συνυπολογιστούν στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Βερολίνου. Το δεύτερο ή τρίτο εξάμηνο προτείνεται ως πλέον ενδεδειγμένος χρόνος για τα ποικίλα προσφερόμενα προγράμματα ανταλλαγών.

Υπόδειγμα σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νεοελληνικές Σπουδές (120 ECTS)

Διδακτική ενότητα 1
(15 ECTS)
(1ο εξάμηνο σπουδών)

Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία του Νέου Ελληνισμού
1. Παράδοση (2 ώρες διδασκαλίας)
1. Σεμινάριο (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (6000 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 2
(10 ECTS)
(1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)
Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας
1. Σεμινάριο (2 ώρες διδασκαλίας)
2. Ανάγνωση κειμένων (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (4000 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 3
(10 ECTS)
(1ο εξάμηνο σπουδών)
Ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας και γλωσσολογία
1. Άσκηση (2 ώρες διδασκαλίας)
1. Ανάγνωση κειμένων (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: προφορική εξέταση (40')
Διδακτική ενότητα 4
(15 ECTS)
(2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών)
Λογοτεχνική ανάλυση, εκδοτικά ζητήματα, πολιτισμικές μεταφορές: επισκόπηση βασικών εννοιών
2. Σεμινάριο Α': Λογοτεχνική ανάλυση
2. Σεμινάριο Β': Εκδοτικά ζητήματα
3. Σεμινάριο Γ': Πολιτισμικές μεταφορές
Χωρίς αξιολόγηση
Διδακτική ενότητα 5
(15 ECTS)
(2ο εξάμηνο σπουδών)
Λογοτεχνική ανάλυση, εκδοτικά ζητήματα, πολιτισμικές μεταφορές: εξειδικευμένα σεμινάρια
2. Σεμινάριο Α' / Summer School (συμμετοχή συνολικά: 30 ώρες)
2. Σεμινάριο Β' / Summer School (συμμετοχή συνολικά: 30 ώρες)
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (6000 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 6
(10 ECTS)
(3ο εξάμηνο σπουδών)
Γλώσσα και ύφος λογοτεχνικών και γραμματολογικών κειμένων
3. Άσκηση Α': Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων προς τα Γερμανικά (2 ώρες διδασκαλίας)
3. Άσκηση Β': Μετάφραση γραμματολογικών κειμένων προς τα Ελληνικά (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση (150')
Διδακτική ενότητα 7
(15 ECTS)
(3ο εξάμηνο σπουδών)
Προοπτικές της έρευνας στις σπουδές του Νέου Ελληνισμού
3. Colloquium (1 ώρα διδασκαλίας)
3. Ερευνητικό σεμινάριο (3 ώρες διδασκαλίας)
Χωρίς αξιολόγηση
Διδακτική ενότητα 8
(5 ECTS)
(4ο εξάμηνο σπουδών)
Ερευνητική μεθοδολογία και σπουδές του Νέου Ελληνισμού
4. Colloquium (2 ώρες διδασκαλίας)
Χωρίς αξιολόγηση
(25 ECTS)
(4ο εξάμηνο σπουδών)
Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία

Πίνακας: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών (120 ECTS)

Πληροφορίες στα γερμανικά

Υπεύθυνος του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες:

Prof. Dr. Μίλτος Πεχλιβάνος
Habelschwerdter Allee 45 (JK 31/308)
D-14195 Berlin
m.pechlivanos@fu-berlin.de
Τηλ.: +49 30 838 52933

FAQ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εξ αποστάσεως, απαιτείται η φυσική παρουσία για τα μαθήματα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών δεν έχει ειδικά δίδακτρα. Το κόστος της φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 312,89 Ευρώ ανά εξάμηνο, ποσό που καταβάλλουν όλες οι φοιτήτριες / όλοι οι φοιτητές των πανεπιστημίων του Βερολίνου. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται το εξαμηνιαίο εισιτήριο για τα ΜΜΜ του Βερολίνου.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες στα αγγλικά δείτε και εδώ.

Για την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτείται η πιστοποίηση επάρκειας της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (επίπεδο δεκτικότητας) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Τα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα της μετάφρασης όπου απαιτούνται γνώσεις της γερμανικής. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γνώσεις σας στα γερμανικά, έρχεστε σε επικοινωνία με τον συντονιστή του προγράμματος σπουδών.

Ο φορέας με τον οποίο συνεργάζεται το πανεπιστήμιο είναι ο φοιτητικός οργανισμός studierendenWERK Berlin. Στην ιστοσελίδα του φορέα μπορείτε να μάθετε για τις διαφορετικές δυνατότητες στέγασης σε εστίες του Βερολίνου. Συνήθως υπάρχει μια αναμονή ένα με δύο εξάμηνα μέχρι να βρείτε δωμάτιο. Άλλη μια δυνατότητα είναι το φοιτητικό χωριό Schlachtensee – για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα τους.

Η Φιλολογική Βιβλιοθήκη του Freie Universität Berlin διαθέτει πάνω από 24.000 τίτλους σχετικούς με τις Νεοελληνικές Σπουδές.

Η υποβολή των αιτήσεων για το Master Neogräzistik, όσων υποψηφίων δεν έχουν αποφοιτήσει από γερμανικό πανεπιστήμιο, γίνεται μέσω τoυ uni-assist. Το uni-assist ελέγχει την εγκυρότητα των αιτήσεων, προτού τις αποστείλει στο Freie Universität. Στο site του uni-assist οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τις ισχύουσες προθεσμίες, καθώς και τον τρόπο καταβολής του παράβολου που προβλέπεται για κάθε υποβληθείσα αίτηση. Η αίτηση και τα σχετικά αντίγραφα κατατίθενται online μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του uni-assist ("online-only application"). Μέσω της online application του uni-assist οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται έως 15 Φεβρουαρίου (για έναρξη σπουδών στο εαρινό εξάμηνο) ή έως 15 Αυγούστου (για έναρξη σπουδών στο χειμερινό εξάμηνο) του εκάστοτε έτους μέσω του φορέα uni-assist. Στην ιστοσελίδα του uni-assist θα βρείτε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες και καλοδομημένα FAQ για τη διαδικασία της αίτησης. Τα έγγραφά σας θα πρέπει να προσκομιστούν ή να μεταφραστούν είτε στα γερμανικά είτε στα αγγλικά από επίσημα αναγνωρισμένο μεταφραστή. Μία δυνατότητα είναι η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Τα απαραίτητα έγγραφα που αναρτώνται στο uni-assist είναι τα εξής:

 • Αίτηση (βρίσκεται στο site του uni-assist και υποβάλλεται επίσης online)*
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή του**
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και επίσημη μετάφρασή του**
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό πληρωμής του παράβολου, που προβλέπεται από το uni-assist

Περισσότερες πληροφορίες του uni-assist σχετικά με τα έγγραφα: Notes on documents and translations (Greece), Notes on documents (Cyprus)

* Όλες οι αιτήσεις και τα σχετικά έντυπα αναρτώνται πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή του uni-assist. Βλ. επίσης τον σχετικό Οδηγό (pdf).

** Εφόσον το εν λόγω έγγραφο δεν εκδόθηκε στα γερμανικά ή στα αγγλικά.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις αποστέλλονται από το uni-assist στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου γίνεται η τελική επιλογή των επιτυχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Admission and Application Procedure

Για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής. Πληροφορίες για την εγγραφή θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.
Για το θέμα της ασφάλειας υγείας θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.